امروز: یکشنبه، 17 فروردین 1399

عکسهای ماهیگیری بهزاد از اصفهان

عکسهای ماهیگیری بهزاد از اصفهان


از طرف: بهزاد

مکان ماهيگيري: چادگان

پيام: کپور

تاريخ صيد: 91/04/06

تاريخ صيد: 91/06/10

مکان ماهيگيري: چادگان

پيام: ماهي : کپور

ماهي : شير

ماهي : زردپر

نوع صيد : با قلاب ... سنتي

عکسهای ماهیگیری بهزاد از اصفهان
عکسهای ماهیگیری بهزاد از اصفهان
عکسهای ماهیگیری بهزاد از اصفهان
عکسهای ماهیگیری بهزاد از اصفهان
عکسهای ماهیگیری بهزاد از اصفهان