امروز: پنج شنبه، 15 خرداد 1399

ماهيگيري با دست در رودخانه زاينده رود

سري سوم عكسهاي ماهيگيري با دست در رودخانه زاينده رود

به تاريخ : 5- 2 90

متاسفانه رودخانه زاينده رود خشك شده و فقط قسمتهايي از ان اب دارد

كه موجب شده ماهيگيري با دست طرفداران بيشماري پيدا كنه

عكسهاي ماهيگيري داريوش كياني از اصفهان

***************

***************

***************

***************

***************

***************عكسهاي ماهيگيري داريوش كياني از اصفهان

عكسهاي ماهيگيري داريوش كياني از اصفهان

سري دوم ماهيگيري با دست

تاريخ: 3-2-90

نوع ماهي : كپور

روش ماهيگيري : با دست خالي