امروز: دوشنبه، 11 فروردین 1399

عکسهای ماهیگیری حسین ممیان در سد ستارخان اهر

 عکسهای ماهیگیری حسین ممیان در سد ستارخان اهر

از طرف: حسين مميان

تاريخ صيد: 15/9/90

مکان ماهيگيري: سد ستارخان اهر

پيام: رکورد ماهي سوف سد ستارخان اهر در سال 90

پيام: صيد ماهي سوف در سد اهر با طعمه ژله اي

پيام: صيد ماهي سوف در ساعت 11 شب سد ستارخان اهر

عکسهای ماهیگیری حسین ممیان در سد ستارخان اهر
عکسهای ماهیگیری حسین ممیان در سد ستارخان اهر
عکسهای ماهیگیری حسین ممیان در سد ستارخان اهر
عکسهای ماهیگیری حسین ممیان در سد ستارخان اهر