امروز: شنبه، 17 خرداد 1399

عکسهای ماهیگیری باتنفنگ ارسالی از طرف رامین

 عکسهای ماهیگیری باتفنگ ارسالی از  طرف

اقا رامین

 

جزیره خارک 20/3/1391


عکسهای ماهیگیری باتنفنگ ارسالی از طرف رامین
ماهی هامور
عمق اب 47 متر


 ماهی گیری با تفنگ جزیره خارک


 عکسهای ماهیگیری با تفنگ رامین در جزیره خارک

عکسهای ماهیگیری با تفنگ رامین در جزیره خارک

ز طرف: رامين
تاريخ صيد: 28/2/1391
مکان ماهيگيري: جزيره خارک
پيام: ماهي ميش گساري. وزن ماهي 8 کيلو